ښ "ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ې ګ څ
ې یې

΁ ېړ
ځ ږ Ϙ ې

ځ ΁ یځ ګ
 

ټګ ړی
ځ ږ ې

јړ
ښ ې ګ

ې ړ
  ی

ی څ ږی
ې ډ

ې ԁې ې
ډی

ې ړ
ې یڅ

  ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .