ښ "ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
ټ

ړ ې ټ
ګځ ې ې ځ ټ

ی ی
یې څ ډ ې ګګ ټ

ی ځ یې
ړګ ټ

ې څګ ټ ړ ړ
ې ې ώ Ә ټ ړی ټ

یې ځ ې ې ې ې
  ې ښ ټ

ی ګ ړی یې ی
ی ټ

څ ې ې ې ې ړ
ېی ګځ ј ټ

ی ې ی
 ړ ړ ΁ ی ی ټ

  ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .