ښ "ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
ی

ی ږ ی ی
  ړی ې ی
ې ګړې یږ
 ی ې ی
ی ګ ې
 ې ې ی
ې ګ ې
  ګډ ړی ی
ړ
ې ږ ې Ә ی
ړ ړ
ږ ګ ی
ړ
ې ی
څ ی
ګ ی
یڅ ې
ړۍ ې ړ ی
ې څ
ې ړ ټ ی

  ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .