ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ړ


ڼ ې ګ ې ډ
ې ې ښ ښ

ږ ړ ې ټ
ځ

! ږ ې څښ
ږ

ڼ ې ې ګ ې
ړ


!

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .