ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ټ ې ې
ې ې ګګ

ې ې ې
ږ ږ ګ

ې ې ې
ړ ړ ږ ګ

ې ΁
ړ ډۍ ې

ې ې ې ې ځړ
ې ړ ړ ې

ځ ړې ې
ې ګ ې ټ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .