ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ږ ګ
ږ څ ښ ې څګ ګ

ښ ږ ې ړ ې
ې ې ې ګ

ږ ې ږ
ږ ګ

ږ ې ې ړ
ԁې ې ړګ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .