ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ږ
ېې ږ ې ږ

ې ې ښې ډې
ږ

ې ګ ې ړ
ې ګ ږ

څ ې ې ې
ږ ې ډ ږ

ې څǁ ې
ې ګ ږ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .