ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


Ӂ ښ Ӂې ډې
ړ ې ې ې ډې

ړ ې Ӂ ې
ګ ړ ې ډې

ګې ړ
ې ړ ې ډې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .