ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ښ ښ
ښ

څ ښ
ې ΁ ړې ښ

ښ
ې ښ

ډ ې ې !
ښ

ې ګ
ې ې ښ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .