ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ښ ې
ږ ګ ړ


ې

ې ې ԁ
ځ ې ړ

ږ ې ږ
ګګ ې ړې ԁ

ې ې ړې
ځ ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .