ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ې ړ ې
څګ ږ ړ ې

ږ ԁ
ډې ګې ې

ې
ې ې

ګ
ړې ړګ ګ ې

ې ې
څ ښې ړ ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .