ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ګ ې ښ
ې ځۍ ګډ

ډې ې ښ ړ
ځ ې ړ ې

ړې ې ګ ړ ړ
ې ې ې ږ

ړګ ې ې ګې
ې ړ ټ

ې څ ښ ښ ې
ګ ې ټ ې ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .