ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ې ڼې ې ړ
ړې ې ړ

ړګ ړ ړ څ
ې ښې ې ې څګ ې ړ

ې ې ې
ې ې ښې ې ړ ې ړ

څ ړې ښ
ې ې ې ړ

ې ې
ې ښې ې ې ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .