ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ڼ ې ګ ې ډ
ې ې ښ ښ

: ې ښ ی..
: ې ې ....
: ...
: ې ې ...
: ټ...
: ږ ...
: ې ...
: Ӂ...
: ږ ...
: ې ړ...
: ...
: ټ ې...
: ې ګ ې ...
ې Ӂېڅ...
ځ
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .