ړۍ ڼ

  ښ " ګ"
 ځ ې ښ ګې ې
ښј ړ ګې ې
ې ګې ېګېی ځ
ډې ې ګې ې
ګ ډ Ϙ
ډې ډې ګ ګې ې
څ ښې ښ
ګ ې ږ ګ ګې ې
ډې Ә ېې ځ ǘړې
څ ې ځ ګې ې
ګ ی ې
ډ ګې ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .