ړۍ ڼ

  ښ " ګ"
 ړ
ې څ

ی ټ ډ
ړ ې

ې ې ې ړ
ې ځ ځ

ې ې ې ԁ
ې Ӂ

ې ی ۍ ړ
ښ

ګ ې Ӂړ ړ
ښ څ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .