ړۍ ڼ

   ښ " ګ"
   ې ې
ګ ې

ګ ې
ې ې

ځ
јڅ ې ې

ځ ې ټ ې ې
ډې ې ې

ښ ې ې ې
ې ې

ګ ې ې ځ
ې ې ې

ښ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .