ړۍ ڼ

   ښ " ګ"
   ې ړ ځ
ې ښږ ې ځ
ړ ې
ې ځ
ګ ې
ې   ګ ړ ځ
ړ ې ځې
ې ځې
ې ې ښ Θې
ګ ځ
ǘړې
ې ځ
ګ ی ښ
ې ڼ ځ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .