ړۍ ڼ

  ښ " ګ"
 ې ګ ېی ږ
ېی ږ

ډې ی
ۍ ېی ږ

ړ ې
ړ ېی ږ

ټ ګځ
څېې ې ګې ېی ږ

ې ګې ې ړې
ې ګ ېی ږ

ځ
ې ېی ږ

ګѡӁېې
ډې ېی ږ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .