ړۍ ڼ

  ښ " ګ"
 ړ ږ
ړ ǡړ ږ
یې ړې ې
ږ ǡ ړ ږ.
ړې ې ې
ǡ ړ ږ
ی
ړ ږ
ېږ
ګ ړ ږ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .