ړۍ ڼ

  ښ " ګ"
 ΁ ځ
ځ ځ

ې ګ ې ځ ې ځ ګ
ې ګ  ښ     ځ

ی
ې ې ټټې ځ

ځ ګ ې ړ
Θې ځ

ې ښ ې Ә ې
ځ

ې ږ ړګ ښ ې
ګ ښ ځ

ې ږ ښ ې ې
ګ ځ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .