ړۍ ڼ

  ښ " ګ"
 ګ ې ې ې
ډې ې ړ ې ې

Ӂږۍ ې ړ
ې ې ې

ې ې
ې ړ ې ې


ې ې

ړ ځې
ډ ې ې ې

ԁ ې ګ
ې ې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .