ړۍ ڼ

  ښ " ګ"
   ګ
ړ ې ګ

ې ې ړ ړې
ی ځګې! ګ

ې څ ږ
ی ګ

ړ ې ی ړ ې ړې
ښې ړ ǘې ړ ګ

ګ ې ې ټې ېې ړې
ډ ې ګ
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .