ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

ځ

ړ ځ
ځ

Ӂږۍ ټ ېځ ځ ې
ڼ ځ

ډېې ې ېې ړې ې
ǁ ډ ځ

څ ې ې ې ې
ې ǁ ځ

ی ې ړ ړ ګړې
ېږې ځ

ې ړ ې ړ ږږ
ې ېږ ځ

ې ړ ګ
- ځ


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .