ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

 Ӂ

Ӂ ږ 
ګ ړ
ې
ګ ې ړ

ګ Ӂړ
ې
ې ټ ګډ ګ ړ
ې

ې ې څڼې ټ ې
ې ړ
ې Θې
ڼ ړ

ډې
ږ ړ ې
ږ ډ Ә ې
ګې ې

ښې ځ ږ
څې ډې
ېې ګ ړ
ښ ځ ې  ډې

ږ Ӂې ډ
Ӂ
ړ
ځې ګډ

ټې ړ
ړ ټ ې ې Ǎ
ې ښ ې ګ ړ ړ
ګ ږ   Ǎ

ې
ړ ړ
ې Ӂې Ӂې
ې Ӂ ګ ړ ړ

ې   ښ ښ
ې ړ ې ېږ
ې ټ ټی ړ
ږ ې ېږ

Ӂ ې Ӂې
ې ګ ړ ې
ې ګ
ې "
ې" ΁ ړ ې

                     - ډ ۳۱/۵/۲۰۰۲

ېږ ی  ږ ې


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .