ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

ېۍ ې

ړګ ې ړ
څ ې
ېۍ ې ګ ی
ځې ې ی

ې ǁ ګځږ
ې ګځږ
ټ
ی И ټ
ږ Ǎ ړې
ږ ړې
ګ ټټ
ږ ټټ
ږ
څ ې
څ ګ ی
ځې ې ی

ګی
ې ګی
ګ ې ښې
ې ښې
ګ ګ ې
ې ﻻ ې ګړ ې
څګ ېې ګ ېې
څ ګې ړ ېې
јړ ړ
څ ې
څګ ی
ځې ې ی

Ԙې ې ځ ΁
ګ
ځ Ӂ ﻻړ
ګڼ ﻻړ
ې ګ ځ
ټ ګ ځ
ږ
ړګی ږ
ې ړ
څ ې
ګ ګډ ی
ځې ې ی

ېې ړ ېۍ ې
ې ۍ ۍ ې
ې ښې ړ
ې ړ
ې ی
Ә
΁ ﻻ ښ
ې ړ
ې ږ ګ
څ ې
ې ې ی
ځې ې ی

ډ ۲۲/۱۲/۲۰۰۳
 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .