ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

څ ښې ې
 

ې څ ې ړ
ښې څ ې ښې ړ

څ ې ږ ǘې ې Ӂ ګ
ڼۍ ی ښېې ړ

ې ږ ږ ړ ښ
  ې ګې ړ

ځ ې ړ ېې ې ې
ې ړ

ې څڼ ی  ړ ځې
ځ ې ې ښ ې ړ

΁ ځ ΁ ړ ړ
ږ ړ ΁ ې ې ړ

ی ې ې ګ ې ې ړ
ی  ښ ې ړ

ې ΁ څګ ږ
ږ ʁ ې ې ې ې ړ

" "  ! ԁ ړ
ې ږې ږې ې څ ېې ړ

 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .