ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

 ې
 

ږې ې
ګ ې ې

ی ې ړ ΁ ېږ ې
ډې ښې ې

ې ې ړې ښ ې
څ ږ ې ې

ې ښې ې ڼ ی
ځی ې ږې ې

ې ڼ ړ
ې ې

сښ ې ی
ی ې ې ې

" ې " څ ې
ې сې ې
 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .