ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

ږ ږ ډې

ډې څ
ږ ې ږ ډې ې
 
ډې ܁ ړ
ډې ګې ې ﻻ
ځ ې ﻻ ې ښ ښې
ډې ې ې
څ ې ΁ څ
ې ې ډې
ډې ﻻ ې څګ ې

ې ښ ې
څ ې
څ ږ
ې ټ ږ
" "ږ
ې ې ځ ې

                ډ    ٢٠٠٠

 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .