ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 
ې ی

ې ې ډې ې ېږې
ښ څ څ

ې ې
څ ې ې ړې

ی ې ډۍ ې ј
ی

ښی ځѐ
ړ

 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .