ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 " ړ "
ې ښ ی


ې ړ څ ړ
ې ې ړ ې ې


ې ې
ې


ډې ې
ډې ې ΁ ΁ ځ


ې ې
ې ښ
 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .