ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 ې ښ ډېې ې
ې ې

ې ǘږې ې ېږ
ېږې ې

څګ ګ
ې ی ې

ې ې ږ
ې ې ېی ې

ې څ ګ ښ
ې ې څ ې ځ! ې ې

ې ې ې ږ
ی ې

 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .