ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 ی ی ی
ې یی ی ی


ې ې


ځې
ړ ی


ېړ ې


ښ ې
ې ې


ځ ې ې
ې ې ی
 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .