ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 ې ښې ځ
ځ ځې ېې ې


ې ې ې
ټ ې


ی ې ګ ی ګ ګ ې ې ګ
ځ ې ښ


ې ګې ټې ېې
ې ې ې


ګ ی یې ډ ړ
ې ړ ې


ې ځ
ې ې ښی ې ګ


Θې ې ګۍ څ ځګ ǘړ
ېګ


ې Θې ې
ګې ې
 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .