ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 


 

ړ ې ړې ǡ
ې ګګ ǡ


ې ǡ ې ې
ړې ǡ


ې ټ ړ ې ǡ
ې ړې ǡ


ې ې
ې ǡ


ې ې "ې! ځګ ې ې ې"
ې ې ړې ښېǡ
 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .