ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 
ې ړ
ǘړ ړ

Ӂ
ې ړ

څ ې ې ړ ږ
ړ ړ

ې ګ ړی ېږ
ې ړ

ې
ښ ړېږ ږ ړ

ې ې ԁې ڼې ې
ې ړ
 


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .