ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 ې ګ ې ې ګ сې ګ
сې ګ

ې Ә ړ ې ګ ې
ګ ښ ړ сې ګ

ډ ې ټ ګځ
ې ېېږ ښ сې ګ

ږ ړ ې ږ
ګې ې сې ګ

ې ې ړې
ځ ګ сې ګ

۲۰۰۵/۳/۳۰


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .