ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 ې ې
څ ې ې

ګ ګځ ڼ
ځ

ی ې ې ګګ
ې ې


ې ځ ې

ې ې ړ
ڼ ی ې


ځ ې

- ډ ۲۰۰۳


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .