ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

ړ ...

ې Ӂی ګ
ېی ې  ی ګ

ې ږ ښی ې ړ
ی ېږ  ړ

ې ی  ښې ډ
ښ ړ ې  څ

ǘ څ ې ټ ټ ړ
ی ړی

ښې ډ ې  ګ
ډ   ګی ګ

ړ ی ډ
ړ ې

( ې ) ړ څ
ې ګې ې ړ ړ


 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .