ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 

   

ې ځ ې
ښ ې

ې
ږ ې

 
ې
ډ ې


 
ې
ږ ګ ې
ې ې

ړ ې
ې

 
ې ې ې ې

ږ ړ ȍ
ږ ې ګ ې

ې
  ږ ې


ګ ې

ېږ ې
Ӂ
  ې
ډ
ې ې ړ
ړ
ګ ښ
ډې  ې 
ډې ږ
ټ ې
ې
ږ ې

ګې ې ړ
ېږې ΁
ګ څ ی
ښ ې
΁ ی ې
ȍ
ګ
 ډېې ې ړې
ډې ې
ۍ ړ
ځ ړ
ې
ې
ږ ې

ȍی ې () ی
ی ی
ې (ۍ)
ی ی
ې  
ړ ړ ی
ې     ې ږ ېږ
څ ې ی
ې ېږ ې ښ
ی ی
ې ځږ
"
ې" ړ ې
ې
ږ ې

ډ ۲۰۰۱۲۱۵

 

ښ ې ې

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .