ښ ې ې

  ړۍ ڼ

 
ډ ې

ډ ې ټ ځ
ې ېېږ ښ сې

 
: ې ...
:
:
: ...
 : ړ ې...
 : ې ې
 : ...
: ې
 
  : ...
ږ
ې
: ې ګ ې ... 
 

: ې ې ...

...
ېۍ ې

ړ
ږ ږ ډې
څ ښې ې
Ӂ
: ښې ې ...
ګ ې

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .