ړۍ ڼ

 

  ې ȁڼې څ

ګډ !!!

ې ې ږ
ی ګ ګډ ګ
ې ړ
ې ې ړ ړ ړ
ډېې ې ړ ړ ړ.
ې ړ ې ΁ ځ
ې ړ ړ.
ګ ѡ
ښ ښ ړړ.
Ӂ ګۍ Ӂ ړ ړ.
ډ
ې ۍ ړی څ ې ړ ړ.
ې ې ې ې ړ ړ.
ټ ې ړ ې ګډ ې ړ ړ.
ې ړ ېړ ړ
ی ګ ګډ ǡ ګ .
ې ۍ Ԙѡ ښ ېی .
ѡ ګېی .
ۍ
ې ړ ښېی .
ګ ړ ړ
ې ېی .
ې
ې ی ΁ ږېی .
ځ
ې ې ښې ړ ې ې ځ ځېی .
ې ښ ښ ړ ېی .
ې ی ځ ی .
ګ
ې ړ .
ی ګ ګډ ǡ ګ .
ړ ټ ټ ې ې .
ږۍ ې ړ .
ې ګ ږې .
ښ څږ
ې .
ډǘټ
ې ې ړ ښې ې څ ړ .
ښ ړ
ې ښ .
ښ
ې ړې ې
ی ګ ګډ ګ .
ې ې .
ډ ǘټ
ې .
څ څ Ӂ
ې ʘ ړ .
ې .
څ ښ څ ̘ ې
.
ږ ډ .
΁ ټې
ې ې .
ې ֡ .
ې ډې ې ې э .
ی ګ ګ ګ .
ǘړ
ې ڼ ې ې.
ۍ ې ړې ښ ǘ ې.
ې ې ړ ړ ۍ ې ې ې.
ې ېښ ځ ې ې.
ې ړ ǡ ړ ې ښ ې.
ښې ې ې ې ډ ې ې ې ې.
ړ ړ
ې ې.
ې
ې ګ ΁ .
ی ګ ګډ ګ .
ېږ ې ې.
ې ړې ې ځی  ې ې.
څ ښ ښ ې.
ېګ ې ټ ې.
ړګ
ې ј ΁ ږ ې.
ړ
ې څ ټې ې ځ Ә ې.
ې ځی ې .
ǡ
ې .
ی ګ ګډ ګ .
ې ړې ԁې ځې ږ.
Ӂېڅې ځې ځ ږ.
ې ږ Әی ې ې ږ.
΁
ۍ ږ.
ښ ګۍ ړ ږ.
ښ ښ
ګ ې ږ.
ګډ
ې ې ږ.
ی ګړ ګ ړ ښ .
ی ګ ګډ ګ .
Ԙ ړی ی .
ړ ʁ Ϙ ټ څ ځی څ ی ی .
ګ ګ
ې ی ی .
ې ړ ې ې څ ړی ی .
ې ړ ټ ې ی ی .
څ
ځې ی څ څ ځې ی ی .
ګ ګډ
ې ې ګډ ټ ی ی .
ې
ې ګ ǡ ΁ .
ی ګ ګډ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .