ښ ()

  ړۍ ڼ

 

  ټ ړ ښږ
څ ړ ښږ
ڼ ګ
  ړ ڼ ښږ
ړ ڼ ې ې
ښ ې ړ ښږ
ې ځ
ې ԁ ښ ښږ
Ӂ ګڼ
څ څ ښږ
ړ ې ې
ې ښږ
 ١٣٨٢- ٧- -٢٠


 

ښ ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .