ښ ()

  ړۍ ڼ

 


 
ګ ګڼ ګ
ې ڼ
Ӂږۍ څ
ې ρ
ې ې ګ
ې
ې ې څ
ښ ې ښ ې ρښ
  ې ځګ ې ړ ې
څ ې څ ې ړ
ʘ Ӂ

ې ګ
ې ( )
ې( ) ()


 

ښ ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .