ښ ()

  ړۍ ڼ

 

  ې څڅږ Ӂ
ږ ښې Ӂ ې
ګې ې ړې ړې
ږ ښ
ګ ړ ګ ې
  ګ ړ ګ ې
  ګ څګ ې
ګې Ϙ ړ ځ
  ډ
ړې! ټ
ښې څښ ږ ې
ԁ (( )) ې ښې
 ١٣٨٢ -٦-١٤


 

ښ ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .