ښ ()

  ړۍ ڼ

 
( ې ...)

:
:
ρ : ګ
ېږې -١٣٥٠
ېږېې ځ: ګ ۍ
ړ: ې
ǁ :
١-ښځ ې : ټ ې ύǁ ١٣٧٤
٢- : ύǁ ١٣٨٠
 ٣-ۍ : ύǁ ١٣٧٨
 ٤- ږ: ې ύǁ ١٣٧٩
٥-ښځ : ύǁ ١٣٨٠
 ٦- ږې: ټګ ύǁ ١٣٧٨
ǁ :
 ١- : ډ ټګ
 ٢-ې ړ: ټګ
٣- :
٤- : ډ
٥-Ӂېڅې ړګې: ې ΁ې ې ې.

 

(Ҙ ...)
( ...)

 

 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .