ښ

  ړۍ ڼ

 


ښ ځ

ېړ ځ
ښ ښ ځ

ې څې
ې ځ

ې ځ
ې ې ې ځ


ې Ӂې ځ

ې
ښ ځ

ې ې
ځ

ړ ې ښ ځ
܁ ې ځ

ړ
΁ ځ

څ ې ډ ې ړ
ې ʁې ګ ځ


ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .