ښ

  ړۍ ڼ

 


ېږ ې   ې ښ ړ
ېګ ړ

ې
ی ړ

  ې
  ښ ړ

ې Ӂ ې ګ
ېږ Ӂږۍ ې ړ

ګ ې
ې ښ ځ ې ړ

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .