ښ

  ړۍ ڼ

 


ې ې ې ې
ېږ ې ګې

ې ې
ښې څ ǁ ې

ږ ې ې
ښې ې

ګې ې ی
ې ې

ې ې ǁېښې
ې ګۍ ې

ګ ې ۍ ې
ې ې ې

ټی
ې ې ې

ښ ې ړې ې
ې ې ې ځې

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .