ښ

  ړۍ ڼ

 


څ ڼۍ ګې ې
ړ ې څ ې

ې ګ ې
ې ې ې ړ ې

ې ې ځ ې
ږ ې ې ې

Ϙ ڼ ې څ ی
څ ې ښ ې

ې ړ
ډې ې ې

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .